Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Unimart.se att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med den här Integritetspolicyn visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på Unimart.se.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Unimart Sweden AB, Org.nr: 559406-8362 Postadress: Valstavägen 70, 195 50 Märsta E-post: support@unimart.se

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Unimart Sweden AB, organisationsnummer 559406-8362 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss när du besöker, är i kontakt med eller handlar hos Unimart.se.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter via vår e-handel, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation (t.ex. vad som köpts, när det köpts m.m).
 • Användaruppgifter i ditt kundkonto.
 • Din korrespondens med oss (t.ex mail, chatt och telefonsamtal).

Unimart Sweden AB behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifter, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

Vilka syften har vi för att behandla dina personuppgifter och vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

 • Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
 • Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka mail till dig med meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
 • Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
 • Med köpeavtal som laglig grund kommer vi göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig detta genom att se till din betalningshistorik och kreditkontroller.
 • Med köpeavtal som laglig grund använder vi vår kundservice personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig som kommer till oss via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
 • Med köpeavtal som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden rörande våra produkter.
 • Med rättslig förpliktelse som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp hos oss på Unimart.se.
 • Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
 • Med intresseavvägning som laglig grund använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig, något du alltid kan ifrånsäga dig.
 • Med rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi behöva använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträden För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss t.ex företag som hjälper oss med betallösningar, frakt och IT-tjänster. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi delar endast personuppgifter med personuppgiftsbiträden som är för specifika för ändamål och som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Vi har avtal med alla våra personuppgiftsbiträden som garanterar att de hanterar dina personuppgifter med högsta säkerhet och att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Personuppgiftsansvariga Om vi enligt lag är skyldiga att dela dina personuppgifter med andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter eller misstänker brott kommer vi dela dessa på ett säkert sätt. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Profilering
För vissa ändamål segmenterar vi data utifrån utvalda uppgifter från våra kunders köp. Det innebär att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder, kön och postadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra kunder.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Överföring av personuppgifter till tredjeland Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter
Unimart Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer vi att publicera den justerade Integritetspolicyn här med information om när ändringarna träder ikraft. Vi kan även komma att informera om ändringar på annat lämpligt sätt.

Hur länge sparas dina uppgifter hos oss på Unimart.se? 

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: 3 år från ditt senaste köp. För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: 24 månader från ditt senaste köp. För bokföring: 7 år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.